ИДЕЯТА и ПРОЕКТА

Проектът – това е уникална съвкупност от координирани дейности (работи) с определени времеви точки на начало и край,
осъществявана от индивида или организацията за постигане на определени цели с установени срокове, разходи и параметри на изпълнението.

ИМАШ ИДЕЯ? – НИЕ ще я изпълним

Ние вярваме, че

Всеки един проект – една идея, задължително предполага специфично организирана и строго рамкирана по отношение на времевите параметри, целенасочена промяна в изходните характеристики на отделната система, която се осъществява в съответствие с предварително договорени и установени изисквания към качество на резултатите и разходите на средства и ресурси

Проектът на свой ред притежава редица системни признаци, такива като рационалност, комплексност, целенасоченост, сложност, иновативност, уникалност, протяженост във времето, динамичност, променливост, рискованост, отвореност за външни въздействия, цялостност и делимост на подсистеми.

Както се вижда, проектът е сложен по самата своя същност. Той притежава многобройни признаци и включва в себе си разнопланови и в същото време взаимосвързани дейности. При това всичките тези дейности трябва да бъдат много добре синхронизирани, в противен случай самото реализиране на проекта може да се окаже под въпрос.

Както отделните проектни дейности, така и самия проект като цяло е временен и предполага строго фиксирани времеви точки на начало и край. Реализирането на проект приключва тогава, когато са постигнати неговите основни цели и задачи.

Затова най-голямата и значителна част от усилията, които се полагат по време на работа по проект, са насочени към осигуряването на точните срокове на неговото изпълнение.